Karlova stezka/Karlsoute
German
Czech

Informační tabule na začátku cyklotrasy

Odpočívadlo u obce Zimmersacher (Blauenthal)

Odpočívadlo u obce Sosa

Vybudování informačních tabulí a odpočívadel podél Karlovy stezky

18.03.2015

S nastávajícím jarem a rozmrzlou půdou (alespoň v těch nižších polohách) byla zahájena výstavba informačních tabulí Karlovy stezky. Na 15 místech podél hlavní trasy i podél vedlejších tras obdrží cyklisté v budoucnu informace v německém, českém a anglickém jazyce. Většina tabulí zobrazují regionální síť cyklotras a slouží k orientaci. Vedle těchto tabulí existují další, které seznamují cyklistu a s průběhem Karlovy stezky a čtyř vedlejších tras. Na těchto tabulích je mimo jiné zobrazený výškový profil, údaje o vzdálenostech, o typu povrchu a turistické zajímavosti v okolí dané trasy. Tematické tabule informují o Saské dopravní a poštovní historii, o průsmyku na Jelení a jeho dějinách a také o cyklistice v chráněné přírodě. Aby v regionu byla zachována jednotnost informačních tabulí, bylo rozhodnuto, že se využije již existujícího vzhled informačních tabulí cyklostezky podél říčky Muldy, která již byla realizována v roce 2013.

Výrobu kovových sloupků převzala firma Water Müller z města Aue. Design a sazbu provedla firma Werbung & Design Ina Gläser z města Eibenstock. Náklady na výrobu a postavení informačních tabulí se pohybovali v částce 6.500,- EUR, z čehož 85% bylo placeno EU fondy pro regionální rozvoj (EFRE). Zbylých 15% hradí ze svých zdrojů účelové sdružení Muldentalradweg jako partner projektu Karlova stezka.

Co se týče odpočívadel podél Karlovy stezky a vedlejších tras, tak již na podzim roku 2014 byly vybudovány tři ze čtyř plánovaných odpočívadel. Stanoviště odpočívadel se nacházejí v údolí říčky Großen Bockau, na cestě do města Eibenstock ve městě Sosa a poslední na průsmyku v Jelení („hraniční brána“). Na základě špatných povětrnostních podmínek se musely práce přerušit. Zbylé tři odpočívadla budou zakrátko postaveny v obci Oberwildenthal (stará celnice, parkoviště pro turisty) a v lokalitě obce Carlsfeld (Sachsenberger Weg). Mimo lavic naleznou cyklisté na odpočívadlech i stojany na kola.

Přístřešky na odpočívadlech vyrobila dřevozpracující firma "Am Steinbächel" z města Eibenstock. Náklady na výrobu se pohybovaly kolem 10.000,- EUR, z čehož 85% bylo hrazeno z prostředků EU fondů pro regionální rozvoj (EFRE). Zbylých 15% hradí ze svých prostředků město Eibenstock – jako zadavatel a hlavní partner v projektu Karlova stezka.